خدمات تخصصی ما

 درمان و توانبخشی تخصصی کودکان با اختلالات تکاملی

کودکان دارای اختلال بیش فعالی

ADHD و کم توجهی

کودکان مبتلا به فلج مغزی

با تجهیزات کامل درمانی

کودکان طیف اوتیسم

مجهز به اتاق تاریک

اختلات مربوط به توجه و حافظه

عملکردهای شناختی در کودکان و بزرگسالان

سایر بیماری ها و سندروم ها

ضعف در یادگیری و توانایی های ذهنی

کودکان دارای اختالات

یادگیری

درمان و توانبخشی ناتوانی

و ضعف ناشی از سالمندی

درمان و توانبخشی بیماران

مبتلا به سکته و ضربه مغزی، ضایعات نخاعی

درمان تخصصی آسیب های عصبی

تاندونی و سایر صدمات دست

درمان و توانبخشی هرگونه بیماری که موجب ضعف حرکتی، تعادلی، مهارتی،هماهنگی ها و ضعف در توانایی های عملکردی دست ها و بدن کودکان و بزرگسالان می شود.

فهرست